बिक्रीमा बेलुन

बेलुन बेच्न बजार जादै ढल्केबरका एक बालक -तस्बीर प्रसिद्ध पोखरेल