ललितपुर महानगरपालिकामा अवस्थित पिम्बहाल पोखरी -रासस