रोपाई गर्दै…………..

असार २६, पाल्पा – पाल्पाको प्रभासमा रोपाई गर्दै ।