घोडेजात्रा

घोडेजात्रामा आफ्नो कला घोडा दौडाएर  देखाउदै नेपाली सेना..